BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 400 PLN!

Regulamin sklepu internetowego

www.swiatklockow.com.pl

  

Sklep internetowy swiatklockow.com.pl jest serwisem działającym pod adresem www.swiatklockow.com.pl.

Prowadzony jest przez firmę NOEL Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).


1.Definicje

1. Sprzedawca – oznacza firmę Noel Paweł Wojdak która jest właścicielem sklepu swiatklockow.com.pl.

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta w usług serwisu drogą elektroniczną.

3. Konsument - osoba fizyczna ( art. 221 kodeksu cywilnego) zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym swiatklockow.com.pl. W miniejszym regulaminie pojęcie Konsument będzie zamiennie stosowane z pojęciem Klient.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym swiatklockow.com.pl

5. Towary oznaczają wszystkie dostępne materiały umieszone na stronie swiatklockow.com.pl

6. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Konsumenta, który w sposób dobrowolny zmierza do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży – umowa cywilno prawna na mocy, której Sprzdawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność towaru i wydać mu rzecz. Konsument zobowiązuje się za tę rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę towaru/towarów.

8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów jak również danych do wysyłki

 

2. Warunki sprzedaży

14. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w polskiej walucie ( PLN) i zawierają podatek o towarów i usług VAT.

15. Ceny dostaw zależą od rodzaju dostawy. Konsument świadomie podjemuje decyzję o wyborze formy dostawy.

16. Ceny towarów znajdujących się na stronie sklepu nie zawierają kosztów dostawy.

17. W przypadku gdy towary są w różnych wariantach ( rodzaj zestawu ) wtedy ceny mogą się różnić w zależności od wskazanego wariantu.

18. Dodając do koszyka towar/towary klient dokonuje wyboru formy płatności jaki i rodzaju dostawy. Podsumowanie koszyka sumuje wartość zamówienia towarów oraz koszty dostaw.

19. Sklep www.swiatklockow.com.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

20. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta w sposób prawidłowy, należy:

1. Złożyć zamówienie na stronie sklepu

2. Potwierdzić założone zamówienie

3. Wybrać formę dostwawy

4. Opłacić zamówienie

21. Na adres email kupującego zostanie wysłana informacja o wybranym towarze, formie dostawy, podsymowaniu kosztów oraz o postępach w realizacji zamówień.

22. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość śledzenia przesyłki oraz mogą podejrzeć historię zamówień.

23. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie sklepu.  W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie linku (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

24. Sklep  dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów potwierdzenie zakupu w formie elektronicznej.

25. W chwili dostawy Sklep internetowy swiatklockow.com.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 25 dni od zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.

26. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni oraz 1-3 dni na dostawę towaru. Czas ten jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od  ilości zamówień w sklepie. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z datą zamówienia.

 

3. Formy płatności

27. Klient mam możliwość dokonywania płatności za towar w sklepie według wyboru

1. Przelew w formie przedpłaty bezpośrednio na konto sklepu

2. Przelewy24 według metod dostępnych w tej opcji

3. PayNow według metod dostępnych w tej opcji

4. Przelew natychmiastowy. 

 

5. Formy i koszty dostawy

28. Zamówieone towary zostaną dostarczone do Klienta według poniższych form wysyłki

1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost

1. Kurier InPost

2. Paczkomaty InPost

30. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem

1. Kurier DPD – 14,99 zł

2. Kurier InPost – 14,99 zł

3. Paczkomat InPost – 11,99 zł

4. Kurier DPD Pobranie - 20,99 zł 

31. Koszty wysyłki dotyczą dostaw na terenie Polski. Możliwa jest wysyłka za granicę po wcześniejszym ustaleniu Klienta ze Sklepem i zaakceptowaniu przez Klienta kosztów. Koszty przesyłek mogą się zmienić. 


6. Reklamacje

29. Sklep www.swiatklockow.com.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

30. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. dwóch lat od wydania towaru, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. W formularzu winny się znaleźć poniższe inforamcje

1. Imię, nazwisko oraz adres Konsumenta

2. Dane kontaktowe tj: numer telefonu, adres email

3. Dokument potwierdzający zakupu w sklepie

4. Określenie reklamowanego towaru

5. Opis niezgodności towaru

6. Żadanie reklamacyjne

32. Na żądanie sprzedawcy Konsument odsyła reklamowane towary do lokalu sprzedawcy w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu, bądź nie, reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

33. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

34. Prowadzenie przez Sklep internetowy swiatklockow.com.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

1. prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

2. dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia. W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

35. Aby sprzedawca mógł rozpatrywać przedmiot zakupiony w sklepie internetowym swiatklockow.com.pl, przedmiot ten musi być 

36. Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep wynosi 14 dni roboczych.

 

 7.Zwrot towaru i odstąpienie

 36. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

37. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

38. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:

1. skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, określonego w Załączniku nr 4

2. złożyć inne jednoznaczne oświadczenie pisemne lub w formie elektronicznej np po przez napisanie wiadomości email na adres kontakt@swiatklockow.com.pl, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy

39. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu

40. Sklep internetowy zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.

41. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

42. Zwrotu płatności Sklep dokonuje na konto Klienta wskazane na formularzu.

43. Konsument odsyła towar/towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.

44. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

45. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.

46. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:

1. gdy minął termin odstąpienia od umowy z §7 ptk 36. 

2. gdy przedmiot został uszkodzony przez Konsumenta 

3. gdy przedmiot został uszkodzony w takcie transportu a Konsument nie posiada spisanego protokołu uszkodzenia paczki z przewoźnikiem. 

47. Sklep ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Wtedy na życzenie Klienta dokonuje zwrotu środków na podany przez Klienta numer konta bankowego bez względu na wcześniejszą formę płatności. 

1. zwrot następuje w ciągu 14 dni od momentu wskazania przez Klienta nr konta bankowego. 

 

 8.Ochrona danych osobowych

 47. Administratorem danych osobowych jest firma NOEL Paweł Wojdak z siedzibą w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej pod numerem NIP 7292595882. 

48. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.

49. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Panel klienta”.

50. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

51. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo takie nie przysługuje przedsiębiorcom robiącym zakupy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym w przypadku gdy kupujący zażąda wystawienia faktury VAT na firmę, zwroty nie będą przyjmowane. 

 

9.Postanowienia końcowe

52. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

53. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

54. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

55. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

56. Promocje na wybrane artykuły nie łączą się ze sobą. 

57. Produkty przecenione (Black Week, Black Weekend, Cyber Monday, promocje okolicznościowe) nie podlegają innym rabatom.

58. Termin realizacji zamówień waha się od 3-5 dni roboczych i może ulec zmianie.